مردم & زبان | گردشگری مالزی

مردم & زبان

مالایی‌ها 57% جمعیت را تشکیل می‌دهند، حال آنکه چینی ها، هندی‌ها و بومیپوتراها و سایر نژادها بقیه جمعیت آن را تشکیل می‌دهند.

(باهاسا ملایو) مالایی، زبان ملی مورد استفاده است اما انگلیسی نیز به وفور صحبت می‌شود. گروه‌های قومی همچنین به زبان‌ها و لهجه‌های مختلفی صحبت می‌کنند.