ผู้คน & ภาษา | การท่องเที่ยวมาเลเซีย

ผู้คน & ภาษา

ประชากรมาเลเซียประกอบด้วยชาวมาเลย์ประมาณร้อยละ 57 ส่วนที่เหลือเป็นชาวจีน อินเดีย ภูมิบุตร และเชื้อชาติอื่นๆ

ประเทศมาเลเซียใช้ภาษามาเลย์ (ภาษามลายู) เป็นภาษาราชการ อย่างไรก็ตาม มีการใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างแพร่หลาย ในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มีภาษาและภาษาถิ่นที่เป็นของตัวเอง