ข้อมูลที่เป็นประโยชน์, หนังสือเดินทาง/วีซ่า, เดินทางและท่องเที่ยว, สุขภาพและความปลอดภัย, สิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำ, พูดภาษามาเลย์ | การท่องเที่ยวมาเลเซีย
ผู้ที่เดินทางมายังประเทศมาเลเซียจะต้องถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องและมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือนก่อนถึงกำหนดการเดินทาง

ในการเดินทางระยะสั้นหรือการเดินทางเพื่อมาทำธุรกิจ นักเดินทางเกือบทุกสัญชาติไม่ต้องใช้วีซ่า ขอข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสถานทูตมาเลเซียหรือสำนักงานการท่องเที่ยวมาเลเซีย

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย Malaysian Immigration Department หรือเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซีย Ministry of Foreign Affairs