ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ | การท่องเที่ยวมาเลเซีย

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

การท่องเที่ยวมาเลเซียไม่ยอมรับการบริจาคเงิน รางวัล หรือของขวัญในรูปแบบใดๆ ที่มีการมอบให้ในชื่อของการท่องเที่ยวมาเลเซียผ่านทางสื่อหรือรูปแบบการสื่อสารต่างๆ การท่องเที่ยวมาเลเซียจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ ผลลัพธ์ หรือความไว้วางใจในข้อมูลดังกล่าวอันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายหรือความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำดังกล่าว รวมถึง การพนัน การบริจาคเงิน หรือการลงทุนในรูปแบบใดๆ ทั้งนี้ การท่องเที่ยวมาเลเซียรับผิดชอบต่อการแข่งขัน การประกวด หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันที่บริหารหรือจัดโดยการท่องเที่ยวมาเลเซียอย่างเป็นทางการเท่านั้น ฉะนั้น การท่องเที่่ยวมาเลเซียจะไม่รับผิดชอบความเสียหายทางการเงินหรือความเสียหายอื่นๆ ที่บุคคลที่สามกล่าวอ้าง